دبیرستان دخترانه دوره دوم نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

آزمون های صبحانه پایه یازدهم

آزمون های صبحانه پایه یازدهم جهت آمادگی 

چهارمین آزمون گزینه دو از صبح شنبه97/9/10

آغاز شد.

امور آموزشی تربیتی

...