دبیرستان دخترانه دوره دوم نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

کادر مشاورین

اسما کمال الدین       مشاور

شکوفه سادات غنی   مشاور پایه دهم

راضیه بقال پور       مشاور پایه یازدهم

الهام جعفری        مشاور پایه دوازدهم

کادر اداری

 اسما کمال الدین          سرورمکتبی

پریسا پارسایی محمدی   زینب پرچمی

شکوفه سادات غنی       راضیه بقال پور

 الهام جعفری              شیداجنتی

               

کادر اداری